S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Porovnanie cien na Pricemania.sk

 


OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU ZOOWEB.SK

platné od 24. marca 2016

 

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúcim je Michal Rajcsányi so sídlom na adrese Kaplna 131, 900 84 Kaplna, IČO: 47 403 926, DIČ: 10 81 09 47 40, zapísaný v Živnostenskom registri č. 140-18570 Okresného úradu Senec(ďalej len „predávajúci“).

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, sídliaci na adrese Prievozská 32, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272 172, fax. č.02/58272 170.

 

II.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci predaja a nákupu tovaru na internetovej stránke www.zooweb.sk, ktorej prevádzkovateľom je predávajúci.

2. VOP sa vzťahujú na každý predaj podľa článku II. bod 1. v prípade, ak zmluvné strany neuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú odlišné od VOP. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť podmienky dojednané v zmluve.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP výslovne neupravené sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

 

III.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

2. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, resp. potvrdením objednávky v elektronickej podobe.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie v znení, v akom kupujúci odoslal návrh na jej uzatvorenie.

 

IV.

PRÁVA A POVINNOST ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote a s vhodným ochranným obalom na miesto, ktoré určil kupujúci.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky vyplývajúce z platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, teda najmä faktúru, dodací list a návod na použitie, ak má byť priložený.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípade, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a potvrdiť prevzatie tovaru.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu  v súlade s §7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Postup uplatnenia tohto práva je uvedený v článku V. týchto VOP.

 

V.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IV. bodu 6. týchto VOP.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný najskôr informovať predávajúceho o tomto úmysle, vyplniť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy a zaslať formulár spolu s tovarom späť na adresu predávajúceho riadne zabalený, nepoškodený a v originálnom obale.

3. Predávajúci je povinný po vrátení tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci predávajúcemu uhradil na základe kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil do 30-tich dní odo dňa doručenia spôsobom, aký si kupujúci zvolí vo formulári.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

6. Formulár pre odstúpenie od zmluvy na diaľku nájdete tu odstupenie_od_zmluvy.pdf

 

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný riadne uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu najneskôr pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

2. Kúpna cena je cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa aktuálneho cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho v okamžiku, kedy kupujúci odošle objednávku tovaru.

3. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a dopravy, prípadne iných nákladov, ak boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve.

4. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a ostatné náklady dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VII.

MOŽNOSTI PLATBY

1. Zakúpený tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi a to:

a)      Platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku.

b)      Platbou na účet predávajúceho po dodaní tovaru.

VIII.

DODACIE PODMIENKY

1.Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.

2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tento čas v prípade potreby predĺžiť, o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.

3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi:

a)      slovenskou poštou,

b)      kuriérom.

4. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.

5. Predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.

IX.

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zaslaním objednávky kupujúci v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u kupujúceho, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy s kupujúcim je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci. Kupujúci má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, c) odpis jeho osobných údajov, d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.

X.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

1.Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov.

2. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, ktorá  je uvedená v článku I. bod. 1 týchto VOP.
3. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.

4. Reklamačný formulár nájdete tu reklamacia.pdf

5. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, predávajúci vymení kupujúcemu tovar kus za kus alebo umožní kupujúcemu vybrať si iný tovar v rovnakej hodnote.

XI.

MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

1.Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zoowebrajcsanyi@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

"Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk"

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

 

Kaplna, 24. marca 2016

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

 

YzBhOD